×
ТЪРСЕНЕ
NachalosBog.bg

Сега Бог част от живота ми ли е?

Когато сте взели това решение и сте приели Исус в живота си, е важно да знаете, чул ли ви е Бог? Да. Исус е обещал, че ще дойде в живота ни, ако го помолим.

В Откровение 3:20 Исус прави това предложение: „Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене”. Отворихте ли вратата на сърцето си за Бог? Ако е така, какво е казал, че ще направи Той? Ще ви заблуди ли Бог?

Първото послание на Йоан 5:14 ни казва: „И увереността, която имаме спрямо Него е това, че, ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша“

В Йоан 6:37 Исус казва: „Всичко което Ми дава Отец, ще дойде при Мене, и който дойде при Мене никак няма да го изпъдя“. И в Йоан 10:27-29 Исус казва: „Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват. И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми. Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца.“

Исус умря на кръста за нашите грехове, за да можем да имаме връзка с Него. Той не е безразличен към проблема. Той е дал всичко от себе си, за да бъдем при Него. Исус пое нашите грехове върху себе си и ни покри със своята праведност, правейки ни напълно простени и приети от Него. Не е нужно първо да живеем добър живот, да изпълняваме религиозни ритуали или да прекарваме години, умолявайки го. Бог е този, който направи така че да е възможно да имаме връзка с Него. И ние идваме при Него въз основа на това, което Той направи за нас, а не на това, което ние можем да направим. Той плати за нашите грехове, за да ни прости и да дойде в живота ни. 1 Петър 3:18 казва: „Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога“

Когато помолите Исус да бъде във вашия живот, е вълнуващо да знаете какво казва Бог, че сега е вярно за отношенията ви с Бог:

 • Имате мир с Бог — „И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос“ (Римляни 5:1)

 • Вече сте дете на Бог — „А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име“ (Йоан 1:12)

 • Вече не живеете в тъмнина — „Тъй като някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, обхождайте се като чада на светлината“ (Ефесяни 5:8)

  „Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син. В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете” (Колосяни 1:13,14)

 • Вече ви е простено — „За Него свидетелствуват всичките пророци, че всеки, който повярва в Него, ще получи чрез Неговото име прощение на греховете си“ (Деяния 10:43)

  „в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат“ (Ефесяни 1:7)

  „В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него. В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни.“ (1 Йоаново 4:9,10)

 • Даден ви е вечен живот — „Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота.“ (Йоан 5:24)

  „И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот, и че тоя живот е в Сина Му. Който има Сина, има тоя живот; който няма Божия Син, няма тоя живот. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот.“ (1 Йоаново 5:11-13)

 • Запечатани сте със Светия Дух — „в Когото и вие, като чухте словото на истината, сиреч, благовестието на нашето спасение, - в Когото като и повярвахте, бяхте запечатани с обещания Свети Дух, който е залог на нашето наследство, догде бъде изкупено притежанието на Бога, - да бъдете за похвала на Неговата слава.“ (Ефесяни 1:13-14)

 • Вече можете да познавате Божията любов към вас — „Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде. В това се прославя Отец Ми, да принасяте много плод; и така ще бъдете Мои ученици. Както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас; пребъдвайте в Моята любов. Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Отца Си и пребъдвам в Неговата любов. Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас, и вашата радост да стане пълна.“ (Йоан 15:7-11)

За да израснете във връзката ви с Бог:

За да познавате Бог по-добре, прекарвайте време в Неговото Слово (Библията), като го молите да ви разкрие повече от Себе Си и да изгради отношенията ви с Него. Евангелието на Йоан (четвъртата книга в Новия Завет) е чудесно място да започнете.

И говорете с Него свободно. Насърчавани сме да: „Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.“ (Филипяни 4:6,7)