×
ТЪРСЕНЕ
NachalosBog.bg

№ 4: Какво иска да произведе Бог в нашия живот?

Започнете с молитва: „Боже, моля те да ми говориш чрез Твоето Слово, Библията. Говори на сърцето ми, за да разбирам какво искаш да ми кажеш. Амин.“

2 Коринтяни 5
17 За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново.

Галатяни 5
16 Прочее, казвам: Ходете по Духа, и няма да угождавате на плътските страсти. 17 Защото плътта силно желае противното на Духа, а Духът противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате.

Въпрос - Преди да станете християни, просто правехте това, което искахте. Но според тези стихове, какъв конфликт ще имате сега?

Въпрос - Според стих 16, какво трябва да правим?

Въпрос - И според стих 16, ако го правим, какъв ще бъде резултатът?

Галатяни 5
19 А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, сладострастие, 20 идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, 21 зависти, пиянства, пирувания и тям подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство.

Въпрос - Бог иска ли този начин на живот да характеризира нашия живот, сега, когато Христос живее в нас?

Римляни 12
2 И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, - това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.

Въпрос - Какво иска Бог да направи във вашия живот?

2 Коринтяни 3
17 А Господ е Духът; и гдето е Господният Дух, там е свобода… 18 А ние всички, с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, както от Духа Господен.

Въпрос - Какво ще стане, когато позволим на Светия Дух да промени живота ни?

Галатяни 5
22 А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, 23 кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон. 25 Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим.

Въпрос - Вместо живот, който се характеризира с грях, какво иска да произведе Бог в нашия живот?

Въпрос - Според стих 25, как тези качества могат да бъдат истински в нашия живот?

Лука 6 – Исус е казал:
47 Всеки, който дохожда при Мене, и слуша Моите думи, и ги изпълнява, ще ви покажа на кого прилича. 48 Прилича на човек, който като построи къща, изкопа и задълбочи, и положи основа на канара; и когато стана наводнение, реката се устреми върху оная къща, но не можа да я поклати, защото беше здраво построена.

Въпрос - Кои три неща Исус иска от нас да направим?

Въпрос - И как това ще промени живота ни?

Йоан 15 – Исус е казал:
4 Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене. 5 Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо.

Въпрос - Исус е използвал примера с гроздето, растящо на клоните, които са свързани с главната лоза. Когато се стремим да се покоряваме на Исус, според стих 5, кое произвежда плода (Неговите качества) в живота ни?

2 Коринтяни 3
18 А ние…се преобразяваме…

Йоан 15
5 …отделени от Мене, не можете да сторите нищо.

2 Коринтяни 4
7 …превъзходната сила е от Бога, а не от нас.

Въпрос - Според тези стихове, на кого иска Бог да разчитаме за промяна в нашия живот? Само от нас ли зависи да променим себе си?

Заключение: Обобщете какво казват всички тези стихове за това, което Бог иска да произведе в нашия живот и как Той ще го направи.

Вече можете да отпечатате изучаване № 4.
Когато напуснете тази страница, вашите отговори няма да бъдат запазени.

За Изучаване № 5, натиснете тук.