×
ТЪРСЕНЕ
NachalosBog.bg

№ 5: Какво е молитвата?

Започнете с молитва: „Боже, моля те да ми говориш чрез Твоето Слово, Библията. Говори на сърцето ми, за да разбирам какво искаш да ми кажеш. Амин.“

Наум 1
7 Господ е благ, крепост е в ден на бедствие, и познава уповаващите на него.

Въпрос - Кои три неща ви показва това за характера на Бог?

Въпрос - По отношение на това, какво действие иска Бог да предприемете?

1 Петрово 5
7 всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.

Филипяни 4
4 Радвайте се всякога в Господа; пак ще кажа: Радвайте се. 5 Вашата кротост да бъде позната на всичките човеци; Господ е близо. 6 Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение

Въпрос - Какво иска Бог да правим с нашите грижи?

1 Солунци 5
16 Винаги се радвайте. 17 Непрестанно се молете. 18 За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.

Въпрос - По какъв начин мислите, че тези три заповеди са свързани помежду си?

1 Йоан 5
14 И увереността, която имаме спрямо Него е това, че, ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша; 15 и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да Му попросим, знаем че получаваме това, което сме просили от Него.

Въпрос - На кои молитви отговаря Бог?

Римляни 8
26 Така също и Духът ни помага в нашата немощ: понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайствува в нашите неизговорими стенания; 27 а тоя, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото той ходатайствува за светиите по Божията воля.

Въпрос - Как Светият Дух ни помага в молитвите ни?

Евреи 4
14 И тъй, като имаме велик Първосвещеник Исуса, Божия Син, Който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали… 16 Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост, и да намерим благодат, която да помага благовременно.

1 Тимотей 2
5 Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус

Йоан 14 – Исус е казал:
13 И каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина. 14 Ако поискате нещо в Мое име, това ще сторя.

Въпрос - Когато молитвите ви са отговорени, как това носи слава на Бог?

Псалми 66
18 Ако в сърцето си бях гледал благоприятно на неправда, Господ не би послушал…

Псалми 144
18 Господ е близо при всички, които Го призовават, при всички, които с истина Го призовават

Въпрос - Какво ни казват тези стихове за искреността и честността, които Бог желае, когато говорим с Него?

Псалми 61
5 Но ти, о душе моя, тихо уповавай само на Бога, Защото от Него очаквам помощ. 6 Само Той е канара моя, и избавление мое, и прибежище мое; няма да се поклатя. 7 У Бога е избавлението ми и славата ми; Моята силна канара и прибежището ми е в Бога. 8 Уповавайте на Него, люде, на всяко време, изливайте сърцата си пред Него; Бог е нам прибежище.

Въпрос - Според тези стихове, какво иска Бог да вярваме за Него… как Бог иска да Му се доверяваме, когато се молим?

Вече можете да отпечатате изучаване № 5.
Когато напуснете тази страница, вашите отговори няма да бъдат запазени.