×
ТЪРСЕНЕ
NachalosBog.bg

Сега Бог част от живота ми ли е?

След като вече сте взели решението да поканите Исус в живота си, е важно да знаете дали Бог ви е чул. Да. Исус обещава да дойде в живота ни, ако го помолим.

В Откровение 3:20 Исус отправя следното предложение: „Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене”. Отворихте ли вратата на сърцето си за Бог? Ако е така, какво е казал, че ще направи? Бог ще ви подведе ли?

Първото послание на Йоан 5:14 ни казва: „И увереността, която имаме спрямо Него е това, че, ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша“.

В Йоан 6:37 Исус казва: „Всичко, което Ми дава Отец, ще дойде при Мене, и който дойде при Мене никак няма да го изпъдя“. А в Йоан 10:27-29 Исус казва: „Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват. И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми. Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца“.

Исус умира на кръста за нашите грехове, за да можем да имаме връзка с него. Той не е безразличен към тази тема. Той дава всичко от себе си, за да ни въведе в тази връзка с него. Исус поема нашите грехове върху себе си и ни покрива със своята праведност и по този начин ние сме напълно простени и приети от него. Не е нужно най-напред да живеем добър живот, нито да изпълняваме религиозни ритуали, нито да прекараме години в умоляване на Бога. Той е този, който прави така, че да е възможно да имаме тази връзка. А ние идваме при Бога въз основа на това, което той прави за нас, а не на това, което ние можем да направим. Той заплаща за нашите грехове, за да ни прости и дойде в живота ни. 1 Петрово 3:18 казва: „Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога“.

Когато помолите Исус да бъде в живота ви, няколко вълнуващи истини, които Бог казва за връзката ви с него, стават реалност за вас:

 • Имате мир с Бога — „И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос“ (Римляни 5:1).

 • Ставате Божие дете — „А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име“ (Йоан 1:12).

 • Вече не живеете в тъмнина — „Тъй като някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, обхождайте се като чада на светлината“ (Ефесяни 5:8).

  „Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син. В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете” (Колосяни 1:13,14).

 • Вече ви е простено — „За Него свидетелствуват всичките пророци, че всеки, който повярва в Него, ще получи чрез Неговото име прощение на греховете си“ (Деяния 10:43).

  „...В Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат“ (Ефесяни 1:7).

  „В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него. В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни“ (1 Йоаново 4:9,10).

 • Даден ви е вечен живот — „Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота“ (Йоан 5:24).

  „И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот, и че тоя живот е в Сина Му. Който има Сина, има тоя живот; който няма Божия Син, няма тоя живот. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот“ (1 Йоаново 5:11-13).

 • Запечатани сте със Светия Дух — „...В Когото и вие, като чухте словото на истината, сиреч, благовестието на нашето спасение, - в Когото като и повярвахте, бяхте запечатани с обещания Свети Дух, който е залог на нашето наследство, догде бъде изкупено притежанието на Бога, - да бъдете за похвала на Неговата слава“ (Ефесяни 1:13-14).

 • Вече можете да започнете да опознавате Божията любов към вас — „Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде. В това се прославя Отец Ми, да принасяте много плод; и така ще бъдете Мои ученици. Както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас; пребъдвайте в Моята любов. Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Отца Си и пребъдвам в Неговата любов. Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас, и вашата радост да стане пълна“ (Йоан 15:7-11).

За да израснете във връзката ви с Бога:

За да познавате Бог по-добре, прекарвайте време в неговото Слово (Библията). Молете го да ви разкрива повече от себе си и да изгражда взаимоотношенията ви с него. Евангелието на Йоан (четвъртата книга в Новия Завет) е чудесно място да започнете.

И разговаряйте с него свободно. Насърчени сме да: „Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса“ (Филипяни 4:6,7).