NachalosBog.bg

Когато се провалиш

Какво правиш, когато сгрешиш??

В IRS получили анонимно писмо:

Господа:

Приложено ще намерите чек за 150 долара. Миналата година измамих в данъчната си декларация и оттогава не мога да спя. Ако все още имам проблеми със съня, ще ви изпратя останалите.1

Всеки от нас иска да получи прошка за грешните неща, които е направил. Въпросът е, откъде идва тази прошка?

Като християнин, всичките ви грехове са простени. Вероятно вярвате в това от Библията. Но как реагирате на това? Един приятел, който съветва много вярващи хора, казва: „Някои християни не вярват, че са съгрешили; други не вярват, че им е простено“.

Бих искал да ви помогна да приемете както реалността на греха ви, така и реалността на прошката на Христос.

Какво е грехът

Ърнест Хемингуей веднъж каза, че ако нещо е морално, след това се чувствате добре; ако е неморално, след това се чувствате зле. Това е популярна гледна точка за греха - много хора са живели с нея. Но това не е библейската гледна точка. Библейски, грехът е поведение, с което искаш своя път вместо Божия път.

Какво значение има грехът за Бог? Той не може да го толерира. „очите Ти са твърде чисти за да гледаш злото, и не можеш да погледнеш извращението“ (Авакум 1:13а) „Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина“ (1 Йоан 1:5а)

Това може да изглежда маловажно. Не е ли Исус заплатил за всичките ни грехове? Защо да се тревожим за греха, когато Бог ви обича и ви предлага чудесен план за живота ви? Може би трябва да гледаме на греховете като на грешки, просто пропуски в живота.

Бог никога не гледа на греха по такъв начин. Заради един грях Адам и Ева бяха изгонени от рая. Заради греха, Бог изпрати потоп върху жителите на земята в дните на Ной. Той изпрати огън по градовете на Содом и Гомора заради блудството им. Грехът е държал първоначалните деца на Израел в пустинята четиридесет години.

Бог мрази греха. Но за нас грехът се усеща добре и ние го правим. Както Адам и Ева, ние мислим, че можем да познаваме злото и все пак да не бъдем победени от него. Но ние не ставаме като Бог. Бог знае за съществуването на злото, но Бог не е зло, нито се поддава на злото. Ние, от друга страна, сме привлечени от него и му се поддаваме.

Виновната страна

Всеки път, когато съгрешите, Божият Дух вътре във вас е наскърбен. Понякога Той ще ви накара да се чувствате виновни. Когато съгрешавате, вие избирате в този момент да живеете независимо от волята на Господ за вас. Това не кара Бог да ви мрази. Той все още ви обича. Но това го натъжава: „и не оскърбявайте Светия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението” (Ефесяни 4:30). За да разберем как грехът ви влияе, нека разгледаме разликата между вашата връзка с Бог и вашето общение с Бог.

Вашата връзка с Бог Вашето общение с Бог
Започва, когато сте приели Христос (Йоан 1:12) Започва, когато сте приели Христос (Колосяни 2:6)
Вечна (1 Петрово 1:3,4) Може да бъде нарушено (Псалми 32:3-5)
Поддържа се само от Бог (Йоан 10:27-29) Поддържа се частично от вас (1 Йоаново 1:9)
Никога не се променя (Евреи 13:5) Променя се когато грешите (Псалми 66:18)

Грехът не засяга вечната връзка на Бог с вас - тя е била установена, когато сте се доверили на Христос, че е заплатил за вашите грехове. Христос умря за всичките ви грехове - минали, настоящи и бъдещи. В този момент целият ви живот е бил в бъдещето. Заради вашата вяра в Исус, вие сте напълно простени. Вашата връзка с Бог е сигурна.

Но грехът влияе на общението ви с Бог. (Общение означава вашето земно, моментно общуване.) Грехът влияе на общуването с Него и на полезността ви да вършите Неговата воля. Грехът ви притъпява за нещата, за които Христос иска да мислите и да правите.

Псалми 32:3-5 казва: „Когато мълчах, овехтяха костите ми от охкането ми всеки ден; понеже денем и нощем ръката Ти тежеше върху мене, влагата ми се обърна на лятна суша. Признах греха си пред Тебе, и беззаконието си не скрих; рекох: Ще изповядам Господу престъпленията си; и Ти прости вината на греха ми.“

Това е правилната реакция спрямо греха. Той не е отрекъл греха. Той не е бил погълнат от него. Той си го е признал.

Изповядване на греха и покаяние

Какво означава да изповядаме греховете си и да се покаем? Първо, изповедта означава да се съгласим с Бог. Той вече знае, че сте съгрешили, така че може да сте честни! „Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда“ (1 Йоан 1:9). Изповедта означава свободно да признаем греха си и да приемем отношението на Бог спрямо нашия грях.

Изповедта не означава да умоляваме Бог за прошка. Христос вече е заплатил наказанието за всичките ни грехове и прошката на Христос е на разположение автоматично, когато изповядваме греха си. Причината, поради която Бог може да ви даде тази прошка веднага, е Христовата смърт на кръста, а не силата или смирението, с които изповядвате греха си.

Покаянието означава да промените действията си относно греха си. То включва съгласие с Бог, че сте сгрешили и че не искате да продължите да правите този грях.

Но аз все още се чувствам виновен!

Ще има моменти, в които все още ще се чувствате виновни дори след като сте признали греха си. Някак си изглежда духовно да се укоряваме, че сме извършили такъв ужасен грях и си мислим, че ако можем да се снижим в собствените си очи, Бог ще бъде доволен от нашето смирение.

Но Бог не гледа на нас така. Част от изповедта е благодарение на Бог, че всичките ни грехове са заплатени от Христос. На тази основа Бог казва: „Защото ще покажа милост към неправдите им и греховете им (и беззаконията им) няма да помня вече“ (Евреи 8:12). Благодарността включва вяра, защото отговаряте на това, което казва Божието Слово, че е вярно за вас, а не как се чувствате. Да се укорявате ви фокусира повече върху греха ви, отколкото върху Христос и Неговата прошка.

Понякога объркваме изкушението с греха. Но имайте предвид, че всеки е изкушаван. Дори Исус е бил изкушаван… но Той не се е предал на Своите изкушения - Той не е съгрешил. Ако се изкушавате, не наказвайте себе си. Можете да изберете да не се задържате на съблазнителни мисли и можете да помолите Бог за сила да избегнете греха. Не се чувствайте виновни за това, че сте изкушавани. Важен стих, който да научите и да си припомняте, когато се борите с изкушението, е 1 Коринтяни 10:13.

Бог напълно ви е простил всичко, което сте направили. „Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса” (Римляни 8:1). Бог отново казва: „И греховете им и беззаконията им няма да помня вече“ (Евреи 10:17). Вината вече я няма! Приемете Божието пълно опрощение.

„Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта” (Римляни 8:2). Християнският живот е живот на свобода: свобода от вина и свобода да живеем както Бог възнамерява, което в крайна сметка е най-задоволителният живот. Това е процес на растеж, в който да ставаме повече като Христос и да отразяваме Христос. И отнема време!

1. Charles Swindoll, Come Before Winter (Portland, OR: Multnomah Press, 1985), p.89.